Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje się w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawdź! co możemy Ci zaoferować

menu:

O firmie

Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej wymaga zastosowania w praktyce wiedzy i umiej?tno?ci z r?nych dziedzin ?ycia. Trudno wymaga? od przedsi?biorcy tak szerokiej wiedzy. Dlatego bardzo cz?sto zdarza si?, ?e niektre zadania s? zlecane firmom zewn?trznym specjalizuj?cym si? w ?ci?le okre?lonej bran?y.

Jeste?my firm?, ktra specjalizuj? si? w prowadzeniu w szeroko rozumianej dokumentacji ksi?gowej, podatkowej, kadrowej, zusowkiej. Przedmiot dzia?ano?ci

Korzy?ci p?yn?ce z nawi?zania wsp?pracy z nasz? firm? mo?emy rozwa?a? w dwch p?aszczyznach. W p?aszczy?nie kosztowej oraz w p?aszczy?nie przychodw. Szerzej t? problematyk? przedstawiamy w dziale "Dlaczego Doradca".

Zakres swoich us?ug zawsze dostosowujemy do potrzeb i oczekiwa? Klienta. Ka?da firma mia?a swj pocz?tek. Dla takiej firmy, ktra jest na starcie swojego rozwoju mamy przygotowan? szerok? gam? us?ug.

Prowadzimy tej firmie dokumentacj? w pe?nym zakresie b?d? z czasem gdy firma w miar? wzrostu buduje swoje struktury wewn?trzne dzia? kadrowy, dzia? ksi?gowy, pomagamy naszym Klientom zbudowa? taki dzia? zgodnie z potrzebami i wtedy zakres ?wiadczonych us?ug ulega zmianie na nadzr merytoryczny nad tym dzia?em.

Podajemy pomocn? d?o? przedsi?biorcy, a od Klienta zale?y jak z tego skorzysta.

Jako?? naszych us?ug jest codziennie oceniana oraz doceniana przez naszych Klientw. Zostali?my te? uhonorowani na Forum Jako?ci w Katowicach otrzymuj?c Znak Jako?ci.

Nasza aktywno?? skupia si? nie tylko na prowadzeniu dzia?alno?? zarobkowej. Jeste?my rwnie? aktywni na forum spo?ecznym. Jeste?my cz?onkami stowarzyszenia przedsi?biorcw, Stowarzyszenia Doradcw Podatkowych w Katowicach, a tak?e jeste?my cz?onkami ?l?skiego Stowarzyszenia Doradcw Podatkowych.

Wspieramy te? rozwj ma?ej i ?redniej przedsi?biorczo?ci, poprzez uczestniczenie w r?nych programach aktywizacji dzia?alno?ci gospodarczej.

logo jsg  logo pkd  logo sdp

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 32 473-38-23

Ruda Śląska
tel. +48 32 342-24-00