Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje si臋 w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji ksi臋gowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawd藕! co mo偶emy Ci zaoferowa膰

menu:

Dlaczego warto korzysta? z us?ug Kancelarii?

Nasza Kancelaria ?wiadczy swoje us?ugi od ponad 20 lat. W tym czasie nabyli?my do?wiadczenie w zakresie:

 1. w prowadzeniu ksi?gowo?ci i rozlicze? podatk體,
 2. w prowadzeniu rozlicze? kadrowych i zusowskich,
 3. w prowadzeniu dotacji samorz?dowych, krajowych oraz unijnych,
 4. w prowadzeniu post?powa? podatkowych, zusowskich.

W trakcie r?nych kontroli Klienta przez r?norakie urz?dy Kancelaria jest czynnym uczestnikiem tych kontroli lub innych post?powa? weryfikacyjnych. Znakomita cz??? kontroli podatkowych, zusowskich prowadzona jest w siedzibie Kancelarii, dzi?ki czemu Klient jest maksymalnym stopniu odci??ony w zwi?zku prowadzon? kontrol? i dzi?ki temu mo?e maksymalnie po?wi?ci? si? swojej firmie.

Kancelaria prowadz?c patrzy na biznesowe potrzeby Klienta i dostosowuje rozliczenia optymalizuje obowi?zki publiczno prawne Klienta. Dzi?ki takiemu sposobowi prowadzenia obs?ugi Kancelaria zyska?a grono wieloletnich Klient體.

Najwi?kszym skarbem Kancelarii jest zesp? Kancelarii, kt髍y jest wyj?tkowy na tle innych biur rachunkowych: pracownik o najd?u?szym sta?u Kancelaria pierwszego pracownika zatrudni?a w roku 1994. Jeste?my dumni, ?e ten pracownik ca?y czas z nami pracuje. W czasie tego okresu nasz pierwszy pracownik zdoby? do?wiadczenie, wiedz?, wykszta?cenie.

 1. Ilo?? os骲 zatrudnionych w Kancelarii (wed?ug stanu na marzec 2011): 25
 2. Ilo?? os骲 z wy?szym wykszta?ceniem (wed?ug stanu na marzec 2011): 15
 3. ?redni sta? pracy w Kancelarii (wed?ug stanu na marzec 2011) : 7,5 lat

Kancelaria jako jedna z nielicznych Kancelarii prowadzi rozliczenia dotacji krajowych,
w tym samorz?dowych oraz dotacji unijnych.

W okresie ostatnich pi?ciu lat Kancelaria rozliczy?a:

dotacje krajowe: 4 200 tys z?otych
dotacje unijne 2,300 tys z?otych

Ponadto Kancelaria udost?pnia dla swoich klient體 mo?liwo?? pozyskania odpis體

 1. Krajowego Rejestru S?dowego
 2. Krajowego Rejestru Zastaw體
 3. Krajowego Rejestru D?u?nik體 Niewyp?acalnych
 4. z Ksi?g Wieczystych.

Klienci mog? pozyskiwa? powy?sze dokumenty poprzez stron? Kancelarii www.fila.com.pl.

Dzi?ki znanej i szanowanej marce jak? posiada Kancelaria dodatkowo wspiera rozw骿 poprzez koncepcje

刉iarygodno?? / Bezpiecze?stwo"

banner wiarygodnybezpieczny

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrz臋bie-Zdr贸j
tel. +48 32 473-38-23

Ruda 艢l膮ska
tel. +48 32 342-24-00