Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje si臋 w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji ksi臋gowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawd藕! co mo偶emy Ci zaoferowa膰

menu:

Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis?

Zdaniem Kancelarii jednorazowy odpis amortyzacyjny nie stanowi pomocy de minimis.

W zwi?zku z tym stosuj?c jednorazowy odpis amortyzacyjny nie trzeba wnioskowa? do ?adnego organu administracji publicznej o wydanie za?wiadczenia o wysoko?ci udzielonej pomocy de minimis w zwi?zku z zastosowaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Pogl?d ten zosta? ju? zaprezentowany szerokiemu gronu m.in. doradcom podatkowym, pracownikom organ體 podatkowych i skarbowych oraz judykaturze w Jurysdykcji Podatkowej nr 6/2009 (Listopad-Grudzie? 2009).

W niniejszym artykule pragniemy zaprezentowa? ten pogl?d polskim przedsi?biorcom. Poni?ej prezentujemy stanowisko Kancelarii w tej kwestii.


Brzmienie art. 22k ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od os骲 fizycznych:

凱omoc, o kt髍ej mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielan? w zakresie i na zasadach okre?lonych w bezpo?rednio obowi?zuj?cych aktach prawa wsp髄notowego dotycz?cych pomocy w ramach zasady de minimis."

Brzmienie art. 16k ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od os骲 prawnych:

凱omoc, o kt髍ej mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielan? w zakresie i na zasadach okre?lonych w bezpo?rednio obowi?zuj?cych aktach prawa wsp髄notowego dotycz?cych pomocy w ramach zasady de minimis".

Tre?? przepis體 w obu przypadkach jest identyczna, dlatego mog? by? omawiane wsp髄nie.

W poni?szym artykule cz?sto b?dziemy odnosi? si? do tych dw骳h przepis體, dlatego na potrzeby tego opracowania b?d? one nazywane zwrotem analizowane normy.


W teorii prawoznawstwa wyr?nia si? r?ne podzia?y przepis體 prawa. Jednym z kryteri體 jest podzia? na przepisy merytoryczne oraz przepisy, kt髍e odsy?aj?.

Przepisy merytoryczne zawieraj? jak?? tre??, wnosz? co? do porz?dku prawnego. Przyk?adowo, przepisem merytorycznym jest przepis, kt髍y rozstrzyga wysoko?? stawki podatkowej lub okre?la co jest podstaw? opodatkowania.

W ustawach wyst?puj? tak?e przepisy odsy?aj?ce, kt髍e nic nowego nie wnosz? do porz?dku prawnego. Ich celem jest eliminowanie w przepisach poj?? ju? zdefiniowanych w innych ustawach lub innych ga??ziach prawa. Przyk?adem takiego przepisu jest art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od os骲 fizycznych, kt髍y sam nie tworzy na nowo poj?cia 刧ospodarstwo rolne", tylko korzysta z poj?cia ju? wyja?nionego w ustawie o podatku rolnym.

処lekro? w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne
w rozumieniu przepis體 ustawy o podatku rolnym."

/zob. art.2 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od os骲 fizycznych/

Analizowane normy r體nie? s? przyk?adem przepis體 odsy?aj?cych. Jednorazowy odpis amortyzacyjny jest pomoc? de minimis, ale tylko wtedy, je?li mie?ci si? w zakresie okre?lonym

w przepisach wsp髄notowych obowi?zuj?cych w Polsce w spos骲 bezpo?redni.


Poj?cie "pomoc publiczna" wynika z Traktatu Europejskiego, kt髍y jest ratyfikowan? umow? mi?dzynarodow?, a poj?cie 刾omoc de minimis" wynika z Rozporz?dzenia Rady (WE) nr 994/98

z dnia 7 maja 1998 r. dotycz?cego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiaj?cego Wsp髄not? Europejsk? do niekt髍ych kategorii horyzontalnej pomocy pa?stwa oraz z Rozporz?dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Kwesti? pomocy publicznej reguluje art. 107 (dawny art. 87 TWE) Traktatu Europejskiego

(w dalszej cz??ci opracowania zostan? om體ione postanowienia tego? artyku?u; zob. Warunki uznania danego zdarzenia za pomoc publiczn?). Jednocze?nie w Traktacie Europejskim dopuszczono, ?e Rada mo?e uzna?, i? pewne sytuacje nie stanowi? pomocy publicznej. Rada skorzysta?a z tej mo?liwo?ci ustanawiaj?c og髄n? zasad? - je?eli pomoc przyznana temu samemu przedsi?biorstwu w ci?gu danego okresu nie przekroczy pewnej sta?ej wielko?ci nie jest pomoc? publiczn?. R體nocze?nie Rada zdecydowa?a, ?e dalsze szczeg?owe warunki okre?li Komisja Europejska.

Komisja Europejska w Rozporz?dzeniu nr 1998/2006 okre?li?a, ?e nie jest pomoc? publiczn? pomoc, kt髍a w okresie trzech kolejnych lat bud?etowych wynosi?a poni?ej 200 tys. EURO.

W przypadku podmiotu z bran?y transportowej limit w okresie trzech kolejnych lat jest obni?ony do wysoko?ci 100 tys. EURO. Dodatkowo Komisja Europejska okre?li?a szczeg?owe zasady monitorowania wysoko?ci udzielonej pomocy w ramach dopuszczalnego limitu.

W zwi?zku z powy?szym poj?cie pomoc de minimis nale?y traktowa? jako jedn? z kategorii pomocy publicznej. Graficznie mo?na to przedstawi? w nast?puj?cy spos骲:

Rysuneki-do-artykulu-1

Wniosek z tego jest prosty: Traktat Europejski zdefiniowa? zakres stosunkowo szeroko, a organy Unii (Rada wraz z Komisj?) wy??czy?y co? z tego zakresu.


Zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ratyfikowana umowa mi?dzynarodowa (jak? jest Traktat Europejski) jest wa?niejsza ni? polska ustawa. R體nie? zgodnie z art. 91 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Rozporz?dzenie Rady oraz Rozporz?dzenie Komisji Europejskiej maj? pierwsze?stwo przed polsk? ustaw?.

1. Ratyfikowana umowa mi?dzynarodowa, po jej og?oszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi cz??? krajowego porz?dku prawnego i jest bezpo?rednio stosowana, chyba ?e jej stosowanie jest uzale?nione od wydania ustawy".

2. Umowa mi?dzynarodowa ratyfikowana za uprzedni? zgod? wyra?on? w ustawie ma pierwsze?stwo przed ustaw?, je?eli ustawy tej nie da si? pogodzi? z umow?".

3. Je?eli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolit? Polsk? umowy konstytuuj?cej organizacj? mi?dzynarodow?, prawo przez ni? stanowione jest stosowane bezpo?rednio, maj?c pierwsze?stwo w przypadku kolizji z ustawami".

/Zob.: Wyci?g z Konstytucji RP, Rozdzia? III ?r骴?a prawa, art. 91/

Wniosek:

Odpowiadaj?c na pytanie, czy analizowane normy maj? charakter rozstrzygaj?cy czy charakter odsy?aj?cy (informacyjny), to odpowied? brzmi:

Analizowane normy maj? charakter odsy?aj?cy (informacyjny), zatem niczego nie wnosz? do polskiego porz?dku prawnego.


Argument za r體no?ci? przedsi?biorc體 dzia?aj?cych w Unii

Poj?cia pomoc publiczna oraz pomoc de minimis nie bez powodu s? terminami wsp髄notowymi. Jedn? z naczelnych zasad Unii Europejskiej jest r體no?? przedsi?biorc體. ?aden przedsi?biorca

w Unii nie mo?e by? uprzywilejowany ponad obowi?zuj?ce wszystkich takie same przepisy oraz nie mo?e by? nadmiernie ograniczany. Dlatego te?, we wszystkich krajach Unii obowi?zuje takie samo znaczenie poj?cia pomocy publicznej, w tym tak?e pomocy de minimis. ?adne pa?stwo cz?onkowskie nie ma prawa uznawa? czegokolwiek za pomoc publiczn?, co nie jest pomoc? publiczn? wed?ug norm unijnych.

Gdyby pa?stwo polskie jak?? sytuacj? kaza?o uzna? za pomoc de minimis to wyst?pi?aby dyskryminacja polskich przedsi?biorc體 przez polskie pa?stwo w stosunku do przedsi?biorc體

z innych kraj體 cz?onkowskich. Przedsi?biorcy z innych kraj體 Unii Europejskiej do warto?ci pomocy de minimis (dozwolonej w ci?gu trzech kolejnych latach bud?etowych) doliczaj? tylko rzeczywist? warto?? pomocy de minimis wynikaj?c? z przepis體 wsp髄notowych.

Argument zwi?zany z konstytucyjno?ci? interpretacji - odes?anie do prawa wsp髄notowego nie stoi w kolizji z Konstytucj? RP

Podczas szukania znaczenia przepis體 nale?y szuka? takie znaczenie, kt髍e powoduje, ?e przepis jest konstytucyjny. Analizowane normy odsy?aj? do przepis體 unijnych i nie powoduj? naruszenia norm konstytucyjnych przecie? odes?anie niczego nie rozstrzyga, tylko 刾rzerzuca" problem na inny grunt.

Argument zwi?zany z niekonstytucyjno?ci? interpretacji.

Uznanie, ?e analizowane normy maj? charakter rozstrzygaj?cy poszerza poj?cie pomocy de minimis, co powoduje kolizj? z Traktatem Europejskim. Gdyby s?d stwierdzi?, ?e analizowane normy maj? znaczenie merytoryczne to musia?by stwierdzi?, ?e owe normy s? sprzeczne

z Konstytucj? RP. W體czas s?d musia?by wyda? orzeczenie jakby tych norm nie by?o w og髄e. Dlatego trzeba szuka? zgodnego z Konstytucj? RP znaczenia tre?ci analizowanych norm.

Graficznie mo?na to przedstawi? w ten spos骲:

Rysuneki-do-artykulu-2


Skoro polskie przepisy odsy?aj? do przepis體 wsp髄notowych to sp骿rzmy do nich.

Poj?cie pomoc publiczna zawarte jest w art. 107 Traktatu Europejskiego, kt髍y okre?la cztery warunki i dotyczy tylko przedsi?biorc體. Wszystkie cztery warunki musz? by? spe?nione ??cznie. Niespe?nienie jednego z warunk體 powoduje, ?e dane zdarzenie nie jest uznane za pomoc publiczn?.

Pierwszy warunek pomoc udzielona jest przez pa?stwo.

Poj?cie 刾a?stwa" rozumiane jest w tym aspekcie bardzo szeroko. Ka?dy przejaw w?adzy publicznej traktowany jest jako pa?stwo. Tworzenie prawa jest przejawem dzia?ania pa?stwa i bez w?tpienia ten warunek zostaje spe?niony.

Drugi warunek pomoc jest rzeczywist? korzy?ci?.

Korzy?? r體nie? jest tutaj traktowana w spos骲 szeroki. Pomoc? publiczn? jest nie tylko zwrot poniesionych koszt體 (czyli dotacja inwestycyjna, czy te? refundacja koszt體 wynagrodzenia) ale tak?e odroczenie p?atno?ci podatku dochodowego.

Musimy pami?ta?, ?e konstrukcja jednorazowego odpisu amortyzacyjnego polega na wcze?niejszym zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu, czego? co by?oby w kosztach podatkowych w okresie amortyzacji tak?e ten warunek jest spe?niony.

Trzeci warunek pomoc sprzyja tylko niekt髍ym przedsi?biorcom lub sprzyja produkcji niekt髍ych towar體 (charakter selektywno?ci).

Pomoc publiczna musi mie? charakter selektywno?ci. Gdyby wszyscy przedsi?biorcy mogli korzysta? z danej pomocy to nie by?aby to pomoc publiczna.

Europejski Trybuna? Sprawiedliwo?ci rozstrzyga? ju? problem selektywno?ci. Trybuna? przyjmuje, ?e selektywny charakter zostaje spe?niony je?li zostaje uprzywilejowany przedsi?biorca lub grupa przedsi?biorc體 w stosunku do innych przedsi?biorc體, kt髍zy s? w podobnej sytuacji prawnej i faktycznej.

Dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nie jest ograniczone ze wzgl?du na przedmiot dzia?alno?ci przedsi?biorcy, jak r體nie? ze wzgl?du na rodzaj odbiorc體 lub ilo?? zatrudnionych pracownik體 we firmie. Na ograniczenie nie ma wp?ywu tak?e znaczenie czy przedsi?biorca jest importerem czy eksporterem.

Jakie s? ograniczenia korzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

Konstrukcja jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zawiera trzy ograniczenia:

Pierwszy rodzaj ograniczenia limit roczny 50 tys. EURO.

Podatnik mo?e korzysta? z konstrukcji jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do r體nowarto?ci 50 tysi?cy EURO w roku podatkowym. Nie ma znaczenia ile razy podatnik skorzysta z tej konstrukcji. Podatnik mo?e skorzysta? z tej konstrukcji raz lub wielokrotnie, pod warunkiem nie przekroczenia limitu rocznego 50 tysi?cy EURO. Ograniczenie tego typu ma charakter przedmiotowy i dotyczy wszystkich stosuj?cych t? konstrukcj?. Inaczej m體i?c ten element nie spe?nia charakteru selektywno?ci.

PIERWSZA UWAGA:

W latach 2009 oraz 2010 limit by? czasowo podwy?szony do wysoko?ci r體nowarto?ci 100 tysi?cy EURO. Obecnie (maj 2011 roku) limit wynosi 50 tysi?cy EURO.

DRUGA UWAGA:

W przypadku sp?ki niemaj?cej osobowo?ci prawnej kwota limitu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dotyczy sp?ki, a nie wsp髄nik體 takiej sp?ki.

Drugi rodzaj ograniczenia - rodzaj inwestycji.

Konstrukcj? jednorazowego odpisu amortyzacyjnego mog? zastosowa? podatnicy oddaj?cy do u?ytku ?rodki trwa?e z grupy 3 do 8 Klasyfikacji ?rodk體 Trwa?ych, z wyj?tkiem samochod體 osobowych. W takim razie z konstrukcji wy??czone s? inwestycje w:

 • warto?ci niematerialne i prawne,
 • obce ?rodki trwa?e,
 • budynki,
 • budowle,
 • samochody osobowe.

Przy czym trzeba pami?ta?, ?e dla potrzeb podatk體 dochodowych samochody osobowe maj? swoj? definicj?. W podatku dochodowym od os骲 fizycznych poj?cie samochodu osobowego reguluj? art. 5a pkt. 19 oraz art. 5c, a w podatku dochodowym od os骲 prawnych poj?cie samochodu osobowego reguluj? art. 4a pkt. 9 oraz art. 4b.

Tego typu ograniczenie r體nie? ma charakter przedmiotowy, kt髍y nie spe?nia charakteru selektywno?ci.

Trzeci rodzaj ograniczenia - status podmiotu korzystaj?cego.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny stosowa? mo?e przedsi?biorca, kt髍y jest 刴a?ym podatnikiem" lub 刾odatnikiem rozpoczynaj?cym dzia?alno?? gospodarcz?".

Poj?cie ma?ego podatnika.

Ma?ym podatnikiem jest podmiot, kt髍y w poprzednim roku podatkowym osi?gn?? przych骴 poni?ej r體nowarto?ci 1 200 000 EURO liczony razem z nale?nym podatkiem VAT. Poj?cie ma?ego podatnika zosta?o zaczerpni?te z dyrektywy unijnej, z tym ?e polski ustawodawca ustali? tak? w?a?nie wysoko?? limitu. Poj?cie ma?ego podatnika najpierw zosta?o u?yte na potrzeby podatku VAT, a nast?pnie zosta?o u?yte w obu podatkach dochodowych.

Podatnik rozpoczynaj?cy dzia?alno??.

Podatki dochodowe na sw骿 spos骲 rozumiej? poj?cie 刾odatnika rozpoczynaj?cego dzia?alno?? gospodarcz?".

Wed?ug podatku dochodowego od os骲 fizycznych podatnikiem rozpoczynaj?cym dzia?alno?? gospodarcz? nie jest podatnik rozpoczynaj?cy prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej, kt髍y w roku rozpocz?cia tej dzia?alno?ci, a tak?e w okresie dw骳h lat (licz?c od ko?ca roku poprzedzaj?cego rok jej rozpocz?cia) prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? samodzielnie lub jako wsp髄nik sp?ki niemaj?cej osobowo?ci prawnej lub dzia?alno?? tak? prowadzi? ma??onek tej osoby, je?eli mi?dzy ma??onkami istnia?a w tym czasie wsp髄no?? maj?tkowa.

W podatku dochodowym od os骲 prawnych podatnikiem rozpoczynaj?cym dzia?alno?? nie jest podatnik rozpoczynaj?cych dzia?alno??, kt髍y zosta? utworzony:

  • w wyniku przekszta?cenia, po??czenia lub podzia?u podatnik體, albo
  • w wyniku przekszta?cenia sp?ki lub sp?ek niemaj?cych osobowo?ci prawnej, albo
  • przez osoby fizyczne, kt髍e wnios?y na poczet kapita?u nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsi?biorstwo albo sk?adniki maj?tku tego przedsi?biorstwa o warto?ci przekraczaj?cej ??cznie r體nowarto?? w z?otych kwoty co najmniej 10 000 EURO.

Inaczej m體i?c warto pami?ta?, ?e podatnik, kt髍y faktycznie rozpocz?? swoj? dzia?alno?? gospodarcz? dla podatk體 dochodowych nie zawsze b?dzie podatnikiem rozpoczynaj?cym dzia?alno?? gospodarcz?.

Ilu przedsi?biorc體 ma mo?liwo?? korzysta? z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

Niestety nie wiadomo ilu przedsi?biorc體 spe?nia warunek ma?ego podatnika. Ministerstwo pobiera dane statyczne o podatnikach z dokument體, kt髍e sk?adane s? do urz?d體 skarbowych. W zeznaniu rocznym podatnicy podaj? przych骴 w wysoko?ci netto. Podatnicy nie sk?adaj? sprawozdania jaka jest warto?? brutto jego sprzeda?y.

W tej sytuacji Ministerstwo Finans體 nie ma mo?liwo?ci dokonania badania statycznego ilu podatk體 mo?e zastosowa? jednorazowy odpis amortyzacyjny, poniewa? informacje statyczne opracowywane s? w oparciu o dokumenty (zeznania, deklaracje, o?wiadczenia, zawiadomienia) sk?adane przez podatnik體.

Skutkiem czego nie wiadomo ilu jest ma?ych podatnik體 w podatku dochodowym. Nie wiadomo tak?e ilu nowo powsta?ych podatnik體 nie spe?nia warunku bycia podatnikiem rozpoczynaj?cym dzia?alno?? gospodarcz?.

Ilu przedsi?biorc體 rzeczywi?cie korzysta z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

Niestety r體nie? nie wiadomo ilu przedsi?biorc體 faktycznie korzysta z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Znaczna liczba przedsi?biorc體 nie sk?ada wniosku o wydanie za?wiadczenia o udzielonej pomocy de minimis w zwi?zku z zastosowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. ?aden organ nie przeprowadza bada? w tym zakresie, chocia?by bada? statycznych.

Jedynie G?體ny Urz?d Statystyczny prowadzi badania statystyczne, kt髍e mog? pom骳 nam rzuci? troch? ?wiat?a na problem jaki jest udzia? mikroprzedsi?biorstw i ma?y przedsi?biorc體, a tym samym poka?e jaki jest udzia? ma?y podatnik體 w gospodarce.

Poni?ej zamieszamy dane liczbowe ilu w Polsce jest ma?ych i ?rednich przedsi?biorc體. Informacje zosta?y pobrane z raportu upublicznionego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci przygotowanego pod kierunkiem Anety Wilma?skiej pod tytu?em: 凴aport o stanie sektora ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw w Polsce w latach 2008 2009".

Lata

Og?em

Mikro-przedsi?biorstwa

Ma?e przedsi?biorstwa

?rednie przedsi?biorstwa

Du?e przedsi?biorstwa

 w liczbach  w %  w liczbach  w %  w liczbach  w %  w liczbach  w %
 2007  3 794 422  3 599 259  94,86%  159 426  4,20%  30 266  0,80%  5 471  0,14%
 2008  3 868 061  3 666 481  94,79%  164 795  4,26%  31 225  0,81%  5 560  0,14%
 2009  3 880 237  3 672 853  94,66%  170 182  4,39%  31 648  0,82%  5 554  0,14%

Tabela 1. Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON w latach 20072009 wed?ug klas wielko?ci.
?r骴?o: Anet Wilma?ska; Raport o stanie sektora ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw w Polsce w latach 2008 2009; strona 229; tabela 9.


Z tej tabeli jednoznacznie wynika, ?e najwi?cej jest mikroprzedsi?biorstw. Poj?cie mikroprzedsi?biorstwa definiuje art. 104 ustawy o swobodzie dzia?alno?ci gospodarczej:

凙rt. 104. Za mikroprzedsi?biorc? uwa?a si? przedsi?biorc?, kt髍y w co najmniej jednym z dw骳h ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudnia? ?redniorocznie mniej ni? 10 pracownik體 oraz

2) osi?gn?? roczny obr髏 netto ze sprzeda?y towar體, wyrob體

i us?ug oraz operacji finansowych nieprzekraczaj?cy r體nowarto?ci w z?otych 2 milion體 EURO, lub sumy aktyw體 jego bilansu sporz?dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczy?y r體nowarto?ci w z?otych 2 milion體 EURO".

Z tego mo?na wnioskowa?, ?e najwi?cej jest ma?ych podmiot體 gospodarczych mo?na nawet ?mia?o postawi? tez?, ?e im mniejszy podmiot (wed?ug kryterium ilo?ci zatrudnionych lub wielko?ci przychodu) tym wi?ksza ilo?? takich podmiot體

w gospodarce narodowej. W takim razie wniosek jest jednoznaczny: mia?d??ca wi?kszo?? polskich przedsi?biorstw to firmy spe?niaj?ce kryterium ma?ego podatnika . W tej sytuacji nie zostaje spe?niony warunek selektywno?ci.

Czwarty warunek pomoc powoduje zak?骳enie konkurencji lub grozi zak?骳eniem konkurencji.

Konkurencja w Unii jest bardzo wa?nym dobrem, dobrem tak cennym, ?e nale?y reagowa? na ka?de zak?骳enie konkurencji a nawet na gro?b? zak?骳enia konkurencji.

Pytanie jakie si? nasuwa to: Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny zak?骳a konkurencji lub grozi zak?骳eniu konkurencji? Odpowied? jest kr髏ka NIE. Skoro wi?kszo?? przedsi?biorc體 mo?e korzysta? z tej konstrukcji i du?a cz??? z nich dokonuje jednorazowy odpis amortyzacyjny ?rodk體 trwa?ych to nie dochodzi do gro?by zak?骳enia konkurencji, a tym bardziej do zak?骳a konkurencji. Ten warunek r體nie? nie jest spe?niony.

Reasumuj?c, jednorazowy odpis amortyzacyjny ?rodk體 trwa?ych z czterech warunk體 pomocy publicznej spe?nia tylko dwa. Warunek selektywno?ci oraz warunek wp?ywu na konkurencj? nie zostaje spe?niony. W zwi?zku z powy?szym jednorazowy odpis amortyzacyjny nie jest pomoc? publiczn?.


Jednorazowy odpis amortyzacyjny jest pomoc? systemow? udzielon? przez pa?stwo dla polskich przedsi?biorc體, w ramach obowi?zk體 pa?stwa przy wspieraniu polskich przedsi?biorc體. Ka?de pa?stwo, w tym pa?stwo polskie prowadzi polityk? gospodarcz?, kt髍ej celem jest rozw骿 gospodarczy.

W tym celu korzysta z r?nych form wspierania przedsi?biorc體 podatki s? znakomitym przyk?adem narz?dzia polityki gospodarczej pa?stwa. Dla nikogo nie ulega w?tpliwo?ci, ?e grup?, kt髍a wymaga szczeg髄nego wsparcie jest grupa mikro, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Przyk?adem pomocy systemowej jest konstrukcja podatku liniowego.

Podatki a pomocy publiczna wed?ug Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska ?wiadoma jest, ?e pa?stwa cz?onkowskie prowadz? polityk? gospodarcz? i stosuj? r?ne formy wspierania przedsi?biorczo?ci, w tym mikro i ma?ej przedsi?biorczo?ci.

W tej kwestii wyda?a nawet Obwieszczenie Komisji w sprawie stosowania regu? pomocy publicznej do ?rodk體 zwi?zanych z  bezpo?rednim opodatkowaniem dzia?alno?ci gospodarczej, gdzie wyja?nia relacje pomocy publicznej i pomocy systemowej z konstrukcjami podatkowymi. W punkcie 27 tego? obwieszczenia Komisja stwierdza:

処 na koniec, logika podkre?laj?ca pewne specyficzne przepisy zwi?zane z opodatkowaniem ma?ych i ?redniego przedsi?biorc體 (w??czaj?c ma?ych przedsi?biorc體 rolniczych) jest por體nywalna do tej podkre?laj?cej progresywno?? skali podatkowej."

Zgodnie z tym obwieszczeniem jednorazowy odpis amortyzacyjnych jest regu?? amortyzacji, kt髍a jest narz?dziem wspierania rozwoju polskich mikroprzedsi?biorstw.

Przyk?ady innej pomocy systemowej.

W podatkach mamy kilka przyk?ad體 pomocy systemowej:

 

Nazwa potoczna konstrukcji

Zakres podmiotowy konstrukcji

Uwagi

Kwartalnik
w podatkach dochodowych

Mali podatnicy w oraz podatnicy rozpoczynaj?cy dzia?alno?? gospodarcz? wed?ug ustaw o podatkach dochodowych

Zakres podmiotowy jest taki sam jak przy jednorazowym odpisie amortyzacyjnym

Uproszczona zaliczka
w podatkach dochodowych

Podatnicy podatk體 dochodowych

 

Kredyt podatkowy w podatkach dochodowych

Podatnicy w pocz?tkowej fazie swojej dzia?alno?ci gospodarczej

Przy tej konstrukcji ustawodawca stosuje klauzule informuj?c? o pomocy de minimis tej samej tre?ci co przy jednorazowym odpisie amortyzacyjnym.

Rycza?t ewidencjonowany

Zakres okre?la w art. 6 ust. 4 ustawy o zrycza?towanym podatku dochodowym

 

Karta podatkowa

Zakres okre?la art. 23 ustawy o   zrycza?towanym podatku dochodowym, po spe?nieniu warunk體 okre?lonych w art. 25 ww. ustawy

 

Podatnik kwartalny w podatku od towar體 i us?ug, nie b?d?cych podatnikami kasowymi

Ma?y podatnik w rozumieniu przepis體 ustawy o podatku od towar體 i us?ug okre?lony w art. 2 pkt 25

 

Podatnik kasowy
w podatku od towar體 i us?ug

Ma?y podatnik w rozumieniu przepis體 ustawy o podatku od towar體 i us?ug okre?lony w art. 2 pkt 25

 

Tabela 2. Przyk?ady pomocy systemowej w polskich podatkach.


Wydane za?wiadczenie o uzyskanej pomocy de minimis w zwi?zku z zastosowaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nale?y uchyli?. Celem istnienia za?wiadczenia jest fakt potwierdzenia uzyskania pomocy de minimis. ?aden organ administracji publicznej nie mo?e potwierdza? faktu nieistniej?cego. Dlatego, zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post?powaniu w sprawach dotycz?cych pomocy publicznej nale?y uchyli? wydane za?wiadczenia.

Wz髍 wniosku o uchylenia za?wiadczenia o udzielonej pomocy de minimis w zwi?zku z zastosowaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.Artyku? zosta? opracowany przez Pani? Ma?gorzat? Fila Prezesa Zarz?du oraz przez Pana Fryderyka Fila Vice Prezesa Zarz?du Kancelarii Prawa Podatkowego FACTOR Fila i Wsp髄nicy Sp?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? z siedzib? w Jastrz?biu Zdroju.

Powy?szy artyku? (w tym tak?e wz髍 wniosku o uchylenie za?wiadczenia) mo?e by? cytowany, kopiowany z poszanowanie dobrych obyczaj體, d骲r osobistych oraz obowi?zuj?cego prawa z powo?aniem si? na ?r骴?o, czyli strony www.fila.com.pl oraz ze wskazaniem autora.

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrz臋bie-Zdr贸j
tel. +48 32 473-38-23

Ruda 艢l膮ska
tel. +48 32 342-24-00