Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje si臋 w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji ksi臋gowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawd藕! co mo偶emy Ci zaoferowa膰

menu:

Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis?

Jednorazowy odpis amortyzacyjny jest pomoc? systemow? udzielon? przez pa?stwo dla polskich przedsi?biorc體, w ramach obowi?zk體 pa?stwa przy wspieraniu polskich przedsi?biorc體. Ka?de pa?stwo, w tym pa?stwo polskie prowadzi polityk? gospodarcz?, kt髍ej celem jest rozw骿 gospodarczy.

W tym celu korzysta z r?nych form wspierania przedsi?biorc體 podatki s? znakomitym przyk?adem narz?dzia polityki gospodarczej pa?stwa. Dla nikogo nie ulega w?tpliwo?ci, ?e grup?, kt髍a wymaga szczeg髄nego wsparcie jest grupa mikro, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Przyk?adem pomocy systemowej jest konstrukcja podatku liniowego.

Podatki a pomocy publiczna wed?ug Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska ?wiadoma jest, ?e pa?stwa cz?onkowskie prowadz? polityk? gospodarcz? i stosuj? r?ne formy wspierania przedsi?biorczo?ci, w tym mikro i ma?ej przedsi?biorczo?ci.

W tej kwestii wyda?a nawet Obwieszczenie Komisji w sprawie stosowania regu? pomocy publicznej do ?rodk體 zwi?zanych z  bezpo?rednim opodatkowaniem dzia?alno?ci gospodarczej, gdzie wyja?nia relacje pomocy publicznej i pomocy systemowej z konstrukcjami podatkowymi. W punkcie 27 tego? obwieszczenia Komisja stwierdza:

処 na koniec, logika podkre?laj?ca pewne specyficzne przepisy zwi?zane z opodatkowaniem ma?ych i ?redniego przedsi?biorc體 (w??czaj?c ma?ych przedsi?biorc體 rolniczych) jest por體nywalna do tej podkre?laj?cej progresywno?? skali podatkowej."

Zgodnie z tym obwieszczeniem jednorazowy odpis amortyzacyjnych jest regu?? amortyzacji, kt髍a jest narz?dziem wspierania rozwoju polskich mikroprzedsi?biorstw.

Przyk?ady innej pomocy systemowej.

W podatkach mamy kilka przyk?ad體 pomocy systemowej:

 

Nazwa potoczna konstrukcji

Zakres podmiotowy konstrukcji

Uwagi

Kwartalnik
w podatkach dochodowych

Mali podatnicy w oraz podatnicy rozpoczynaj?cy dzia?alno?? gospodarcz? wed?ug ustaw o podatkach dochodowych

Zakres podmiotowy jest taki sam jak przy jednorazowym odpisie amortyzacyjnym

Uproszczona zaliczka
w podatkach dochodowych

Podatnicy podatk體 dochodowych

 

Kredyt podatkowy w podatkach dochodowych

Podatnicy w pocz?tkowej fazie swojej dzia?alno?ci gospodarczej

Przy tej konstrukcji ustawodawca stosuje klauzule informuj?c? o pomocy de minimis tej samej tre?ci co przy jednorazowym odpisie amortyzacyjnym.

Rycza?t ewidencjonowany

Zakres okre?la w art. 6 ust. 4 ustawy o zrycza?towanym podatku dochodowym

 

Karta podatkowa

Zakres okre?la art. 23 ustawy o   zrycza?towanym podatku dochodowym, po spe?nieniu warunk體 okre?lonych w art. 25 ww. ustawy

 

Podatnik kwartalny w podatku od towar體 i us?ug, nie b?d?cych podatnikami kasowymi

Ma?y podatnik w rozumieniu przepis體 ustawy o podatku od towar體 i us?ug okre?lony w art. 2 pkt 25

 

Podatnik kasowy
w podatku od towar體 i us?ug

Ma?y podatnik w rozumieniu przepis體 ustawy o podatku od towar體 i us?ug okre?lony w art. 2 pkt 25

 

Tabela 2. Przyk?ady pomocy systemowej w polskich podatkach.

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrz臋bie-Zdr贸j
tel. +48 32 473-38-23

Ruda 艢l膮ska
tel. +48 32 342-24-00