Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje si臋 w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji ksi臋gowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawd藕! co mo偶emy Ci zaoferowa膰

menu:

Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis?

Skoro polskie przepisy odsy?aj? do przepis體 wsp髄notowych to sp骿rzmy do nich.

Poj?cie pomoc publiczna zawarte jest w art. 107 Traktatu Europejskiego, kt髍y okre?la cztery warunki i dotyczy tylko przedsi?biorc體. Wszystkie cztery warunki musz? by? spe?nione ??cznie. Niespe?nienie jednego z warunk體 powoduje, ?e dane zdarzenie nie jest uznane za pomoc publiczn?.

Pierwszy warunek pomoc udzielona jest przez pa?stwo.

Poj?cie 刾a?stwa" rozumiane jest w tym aspekcie bardzo szeroko. Ka?dy przejaw w?adzy publicznej traktowany jest jako pa?stwo. Tworzenie prawa jest przejawem dzia?ania pa?stwa i bez w?tpienia ten warunek zostaje spe?niony.

Drugi warunek pomoc jest rzeczywist? korzy?ci?.

Korzy?? r體nie? jest tutaj traktowana w spos骲 szeroki. Pomoc? publiczn? jest nie tylko zwrot poniesionych koszt體 (czyli dotacja inwestycyjna, czy te? refundacja koszt體 wynagrodzenia) ale tak?e odroczenie p?atno?ci podatku dochodowego.

Musimy pami?ta?, ?e konstrukcja jednorazowego odpisu amortyzacyjnego polega na wcze?niejszym zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu, czego? co by?oby w kosztach podatkowych w okresie amortyzacji tak?e ten warunek jest spe?niony.

Trzeci warunek pomoc sprzyja tylko niekt髍ym przedsi?biorcom lub sprzyja produkcji niekt髍ych towar體 (charakter selektywno?ci).

Pomoc publiczna musi mie? charakter selektywno?ci. Gdyby wszyscy przedsi?biorcy mogli korzysta? z danej pomocy to nie by?aby to pomoc publiczna.

Europejski Trybuna? Sprawiedliwo?ci rozstrzyga? ju? problem selektywno?ci. Trybuna? przyjmuje, ?e selektywny charakter zostaje spe?niony je?li zostaje uprzywilejowany przedsi?biorca lub grupa przedsi?biorc體 w stosunku do innych przedsi?biorc體, kt髍zy s? w podobnej sytuacji prawnej i faktycznej.

Dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nie jest ograniczone ze wzgl?du na przedmiot dzia?alno?ci przedsi?biorcy, jak r體nie? ze wzgl?du na rodzaj odbiorc體 lub ilo?? zatrudnionych pracownik體 we firmie. Na ograniczenie nie ma wp?ywu tak?e znaczenie czy przedsi?biorca jest importerem czy eksporterem.

Jakie s? ograniczenia korzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

Konstrukcja jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zawiera trzy ograniczenia:

Pierwszy rodzaj ograniczenia limit roczny 50 tys. EURO.

Podatnik mo?e korzysta? z konstrukcji jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do r體nowarto?ci 50 tysi?cy EURO w roku podatkowym. Nie ma znaczenia ile razy podatnik skorzysta z tej konstrukcji. Podatnik mo?e skorzysta? z tej konstrukcji raz lub wielokrotnie, pod warunkiem nie przekroczenia limitu rocznego 50 tysi?cy EURO. Ograniczenie tego typu ma charakter przedmiotowy i dotyczy wszystkich stosuj?cych t? konstrukcj?. Inaczej m體i?c ten element nie spe?nia charakteru selektywno?ci.

PIERWSZA UWAGA:

W latach 2009 oraz 2010 limit by? czasowo podwy?szony do wysoko?ci r體nowarto?ci 100 tysi?cy EURO. Obecnie (maj 2011 roku) limit wynosi 50 tysi?cy EURO.

DRUGA UWAGA:

W przypadku sp?ki niemaj?cej osobowo?ci prawnej kwota limitu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dotyczy sp?ki, a nie wsp髄nik體 takiej sp?ki.

Drugi rodzaj ograniczenia - rodzaj inwestycji.

Konstrukcj? jednorazowego odpisu amortyzacyjnego mog? zastosowa? podatnicy oddaj?cy do u?ytku ?rodki trwa?e z grupy 3 do 8 Klasyfikacji ?rodk體 Trwa?ych, z wyj?tkiem samochod體 osobowych. W takim razie z konstrukcji wy??czone s? inwestycje w:

 • warto?ci niematerialne i prawne,
 • obce ?rodki trwa?e,
 • budynki,
 • budowle,
 • samochody osobowe.

Przy czym trzeba pami?ta?, ?e dla potrzeb podatk體 dochodowych samochody osobowe maj? swoj? definicj?. W podatku dochodowym od os骲 fizycznych poj?cie samochodu osobowego reguluj? art. 5a pkt. 19 oraz art. 5c, a w podatku dochodowym od os骲 prawnych poj?cie samochodu osobowego reguluj? art. 4a pkt. 9 oraz art. 4b.

Tego typu ograniczenie r體nie? ma charakter przedmiotowy, kt髍y nie spe?nia charakteru selektywno?ci.

Trzeci rodzaj ograniczenia - status podmiotu korzystaj?cego.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny stosowa? mo?e przedsi?biorca, kt髍y jest 刴a?ym podatnikiem" lub 刾odatnikiem rozpoczynaj?cym dzia?alno?? gospodarcz?".

Poj?cie ma?ego podatnika.

Ma?ym podatnikiem jest podmiot, kt髍y w poprzednim roku podatkowym osi?gn?? przych骴 poni?ej r體nowarto?ci 1 200 000 EURO liczony razem z nale?nym podatkiem VAT. Poj?cie ma?ego podatnika zosta?o zaczerpni?te z dyrektywy unijnej, z tym ?e polski ustawodawca ustali? tak? w?a?nie wysoko?? limitu. Poj?cie ma?ego podatnika najpierw zosta?o u?yte na potrzeby podatku VAT, a nast?pnie zosta?o u?yte w obu podatkach dochodowych.

Podatnik rozpoczynaj?cy dzia?alno??.

Podatki dochodowe na sw骿 spos骲 rozumiej? poj?cie 刾odatnika rozpoczynaj?cego dzia?alno?? gospodarcz?".

Wed?ug podatku dochodowego od os骲 fizycznych podatnikiem rozpoczynaj?cym dzia?alno?? gospodarcz? nie jest podatnik rozpoczynaj?cy prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej, kt髍y w roku rozpocz?cia tej dzia?alno?ci, a tak?e w okresie dw骳h lat (licz?c od ko?ca roku poprzedzaj?cego rok jej rozpocz?cia) prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? samodzielnie lub jako wsp髄nik sp?ki niemaj?cej osobowo?ci prawnej lub dzia?alno?? tak? prowadzi? ma??onek tej osoby, je?eli mi?dzy ma??onkami istnia?a w tym czasie wsp髄no?? maj?tkowa.

W podatku dochodowym od os骲 prawnych podatnikiem rozpoczynaj?cym dzia?alno?? nie jest podatnik rozpoczynaj?cych dzia?alno??, kt髍y zosta? utworzony:

  • w wyniku przekszta?cenia, po??czenia lub podzia?u podatnik體, albo
  • w wyniku przekszta?cenia sp?ki lub sp?ek niemaj?cych osobowo?ci prawnej, albo
  • przez osoby fizyczne, kt髍e wnios?y na poczet kapita?u nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsi?biorstwo albo sk?adniki maj?tku tego przedsi?biorstwa o warto?ci przekraczaj?cej ??cznie r體nowarto?? w z?otych kwoty co najmniej 10 000 EURO.

Inaczej m體i?c warto pami?ta?, ?e podatnik, kt髍y faktycznie rozpocz?? swoj? dzia?alno?? gospodarcz? dla podatk體 dochodowych nie zawsze b?dzie podatnikiem rozpoczynaj?cym dzia?alno?? gospodarcz?.

Ilu przedsi?biorc體 ma mo?liwo?? korzysta? z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

Niestety nie wiadomo ilu przedsi?biorc體 spe?nia warunek ma?ego podatnika. Ministerstwo pobiera dane statyczne o podatnikach z dokument體, kt髍e sk?adane s? do urz?d體 skarbowych. W zeznaniu rocznym podatnicy podaj? przych骴 w wysoko?ci netto. Podatnicy nie sk?adaj? sprawozdania jaka jest warto?? brutto jego sprzeda?y.

W tej sytuacji Ministerstwo Finans體 nie ma mo?liwo?ci dokonania badania statycznego ilu podatk體 mo?e zastosowa? jednorazowy odpis amortyzacyjny, poniewa? informacje statyczne opracowywane s? w oparciu o dokumenty (zeznania, deklaracje, o?wiadczenia, zawiadomienia) sk?adane przez podatnik體.

Skutkiem czego nie wiadomo ilu jest ma?ych podatnik體 w podatku dochodowym. Nie wiadomo tak?e ilu nowo powsta?ych podatnik體 nie spe?nia warunku bycia podatnikiem rozpoczynaj?cym dzia?alno?? gospodarcz?.

Ilu przedsi?biorc體 rzeczywi?cie korzysta z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

Niestety r體nie? nie wiadomo ilu przedsi?biorc體 faktycznie korzysta z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Znaczna liczba przedsi?biorc體 nie sk?ada wniosku o wydanie za?wiadczenia o udzielonej pomocy de minimis w zwi?zku z zastosowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. ?aden organ nie przeprowadza bada? w tym zakresie, chocia?by bada? statycznych.

Jedynie G?體ny Urz?d Statystyczny prowadzi badania statystyczne, kt髍e mog? pom骳 nam rzuci? troch? ?wiat?a na problem jaki jest udzia? mikroprzedsi?biorstw i ma?y przedsi?biorc體, a tym samym poka?e jaki jest udzia? ma?y podatnik體 w gospodarce.

Poni?ej zamieszamy dane liczbowe ilu w Polsce jest ma?ych i ?rednich przedsi?biorc體. Informacje zosta?y pobrane z raportu upublicznionego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci przygotowanego pod kierunkiem Anety Wilma?skiej pod tytu?em: 凴aport o stanie sektora ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw w Polsce w latach 2008 2009".

Lata

Og?em

Mikro-przedsi?biorstwa

Ma?e przedsi?biorstwa

?rednie przedsi?biorstwa

Du?e przedsi?biorstwa

 w liczbach  w %  w liczbach  w %  w liczbach  w %  w liczbach  w %
 2007  3 794 422  3 599 259  94,86%  159 426  4,20%  30 266  0,80%  5 471  0,14%
 2008  3 868 061  3 666 481  94,79%  164 795  4,26%  31 225  0,81%  5 560  0,14%
 2009  3 880 237  3 672 853  94,66%  170 182  4,39%  31 648  0,82%  5 554  0,14%

Tabela 1. Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON w latach 20072009 wed?ug klas wielko?ci.
?r骴?o: Anet Wilma?ska; Raport o stanie sektora ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw w Polsce w latach 2008 2009; strona 229; tabela 9.


Z tej tabeli jednoznacznie wynika, ?e najwi?cej jest mikroprzedsi?biorstw. Poj?cie mikroprzedsi?biorstwa definiuje art. 104 ustawy o swobodzie dzia?alno?ci gospodarczej:

凙rt. 104. Za mikroprzedsi?biorc? uwa?a si? przedsi?biorc?, kt髍y w co najmniej jednym z dw骳h ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudnia? ?redniorocznie mniej ni? 10 pracownik體 oraz

2) osi?gn?? roczny obr髏 netto ze sprzeda?y towar體, wyrob體

i us?ug oraz operacji finansowych nieprzekraczaj?cy r體nowarto?ci w z?otych 2 milion體 EURO, lub sumy aktyw體 jego bilansu sporz?dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczy?y r體nowarto?ci w z?otych 2 milion體 EURO".

Z tego mo?na wnioskowa?, ?e najwi?cej jest ma?ych podmiot體 gospodarczych mo?na nawet ?mia?o postawi? tez?, ?e im mniejszy podmiot (wed?ug kryterium ilo?ci zatrudnionych lub wielko?ci przychodu) tym wi?ksza ilo?? takich podmiot體

w gospodarce narodowej. W takim razie wniosek jest jednoznaczny: mia?d??ca wi?kszo?? polskich przedsi?biorstw to firmy spe?niaj?ce kryterium ma?ego podatnika . W tej sytuacji nie zostaje spe?niony warunek selektywno?ci.

Czwarty warunek pomoc powoduje zak?骳enie konkurencji lub grozi zak?骳eniem konkurencji.

Konkurencja w Unii jest bardzo wa?nym dobrem, dobrem tak cennym, ?e nale?y reagowa? na ka?de zak?骳enie konkurencji a nawet na gro?b? zak?骳enia konkurencji.

Pytanie jakie si? nasuwa to: Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny zak?骳a konkurencji lub grozi zak?骳eniu konkurencji? Odpowied? jest kr髏ka NIE. Skoro wi?kszo?? przedsi?biorc體 mo?e korzysta? z tej konstrukcji i du?a cz??? z nich dokonuje jednorazowy odpis amortyzacyjny ?rodk體 trwa?ych to nie dochodzi do gro?by zak?骳enia konkurencji, a tym bardziej do zak?骳a konkurencji. Ten warunek r體nie? nie jest spe?niony.

Reasumuj?c, jednorazowy odpis amortyzacyjny ?rodk體 trwa?ych z czterech warunk體 pomocy publicznej spe?nia tylko dwa. Warunek selektywno?ci oraz warunek wp?ywu na konkurencj? nie zostaje spe?niony. W zwi?zku z powy?szym jednorazowy odpis amortyzacyjny nie jest pomoc? publiczn?.

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrz臋bie-Zdr贸j
tel. +48 32 473-38-23

Ruda 艢l膮ska
tel. +48 32 342-24-00