Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje si臋 w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji ksi臋gowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawd藕! co mo偶emy Ci zaoferowa膰

menu:

Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis?

Argument za r體no?ci? przedsi?biorc體 dzia?aj?cych w Unii

Poj?cia pomoc publiczna oraz pomoc de minimis nie bez powodu s? terminami wsp髄notowymi. Jedn? z naczelnych zasad Unii Europejskiej jest r體no?? przedsi?biorc體. ?aden przedsi?biorca

w Unii nie mo?e by? uprzywilejowany ponad obowi?zuj?ce wszystkich takie same przepisy oraz nie mo?e by? nadmiernie ograniczany. Dlatego te?, we wszystkich krajach Unii obowi?zuje takie samo znaczenie poj?cia pomocy publicznej, w tym tak?e pomocy de minimis. ?adne pa?stwo cz?onkowskie nie ma prawa uznawa? czegokolwiek za pomoc publiczn?, co nie jest pomoc? publiczn? wed?ug norm unijnych.

Gdyby pa?stwo polskie jak?? sytuacj? kaza?o uzna? za pomoc de minimis to wyst?pi?aby dyskryminacja polskich przedsi?biorc體 przez polskie pa?stwo w stosunku do przedsi?biorc體

z innych kraj體 cz?onkowskich. Przedsi?biorcy z innych kraj體 Unii Europejskiej do warto?ci pomocy de minimis (dozwolonej w ci?gu trzech kolejnych latach bud?etowych) doliczaj? tylko rzeczywist? warto?? pomocy de minimis wynikaj?c? z przepis體 wsp髄notowych.

Argument zwi?zany z konstytucyjno?ci? interpretacji - odes?anie do prawa wsp髄notowego nie stoi w kolizji z Konstytucj? RP

Podczas szukania znaczenia przepis體 nale?y szuka? takie znaczenie, kt髍e powoduje, ?e przepis jest konstytucyjny. Analizowane normy odsy?aj? do przepis體 unijnych i nie powoduj? naruszenia norm konstytucyjnych przecie? odes?anie niczego nie rozstrzyga, tylko 刾rzerzuca" problem na inny grunt.

Argument zwi?zany z niekonstytucyjno?ci? interpretacji.

Uznanie, ?e analizowane normy maj? charakter rozstrzygaj?cy poszerza poj?cie pomocy de minimis, co powoduje kolizj? z Traktatem Europejskim. Gdyby s?d stwierdzi?, ?e analizowane normy maj? znaczenie merytoryczne to musia?by stwierdzi?, ?e owe normy s? sprzeczne

z Konstytucj? RP. W體czas s?d musia?by wyda? orzeczenie jakby tych norm nie by?o w og髄e. Dlatego trzeba szuka? zgodnego z Konstytucj? RP znaczenia tre?ci analizowanych norm.

Graficznie mo?na to przedstawi? w ten spos骲:

Rysuneki-do-artykulu-2

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrz臋bie-Zdr贸j
tel. +48 32 473-38-23

Ruda 艢l膮ska
tel. +48 32 342-24-00