Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje si臋 w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji ksi臋gowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawd藕! co mo偶emy Ci zaoferowa膰

menu:

Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis?

Zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ratyfikowana umowa mi?dzynarodowa (jak? jest Traktat Europejski) jest wa?niejsza ni? polska ustawa. R體nie? zgodnie z art. 91 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Rozporz?dzenie Rady oraz Rozporz?dzenie Komisji Europejskiej maj? pierwsze?stwo przed polsk? ustaw?.

1. Ratyfikowana umowa mi?dzynarodowa, po jej og?oszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi cz??? krajowego porz?dku prawnego i jest bezpo?rednio stosowana, chyba ?e jej stosowanie jest uzale?nione od wydania ustawy".

2. Umowa mi?dzynarodowa ratyfikowana za uprzedni? zgod? wyra?on? w ustawie ma pierwsze?stwo przed ustaw?, je?eli ustawy tej nie da si? pogodzi? z umow?".

3. Je?eli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolit? Polsk? umowy konstytuuj?cej organizacj? mi?dzynarodow?, prawo przez ni? stanowione jest stosowane bezpo?rednio, maj?c pierwsze?stwo w przypadku kolizji z ustawami".

/Zob.: Wyci?g z Konstytucji RP, Rozdzia? III ?r骴?a prawa, art. 91/

Wniosek:

Odpowiadaj?c na pytanie, czy analizowane normy maj? charakter rozstrzygaj?cy czy charakter odsy?aj?cy (informacyjny), to odpowied? brzmi:

Analizowane normy maj? charakter odsy?aj?cy (informacyjny), zatem niczego nie wnosz? do polskiego porz?dku prawnego.

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrz臋bie-Zdr贸j
tel. +48 32 473-38-23

Ruda 艢l膮ska
tel. +48 32 342-24-00