Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje si臋 w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji ksi臋gowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawd藕! co mo偶emy Ci zaoferowa膰

menu:

Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis?

Poj?cie "pomoc publiczna" wynika z Traktatu Europejskiego, kt髍y jest ratyfikowan? umow? mi?dzynarodow?, a poj?cie 刾omoc de minimis" wynika z Rozporz?dzenia Rady (WE) nr 994/98

z dnia 7 maja 1998 r. dotycz?cego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiaj?cego Wsp髄not? Europejsk? do niekt髍ych kategorii horyzontalnej pomocy pa?stwa oraz z Rozporz?dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Kwesti? pomocy publicznej reguluje art. 107 (dawny art. 87 TWE) Traktatu Europejskiego

(w dalszej cz??ci opracowania zostan? om體ione postanowienia tego? artyku?u; zob. Warunki uznania danego zdarzenia za pomoc publiczn?). Jednocze?nie w Traktacie Europejskim dopuszczono, ?e Rada mo?e uzna?, i? pewne sytuacje nie stanowi? pomocy publicznej. Rada skorzysta?a z tej mo?liwo?ci ustanawiaj?c og髄n? zasad? - je?eli pomoc przyznana temu samemu przedsi?biorstwu w ci?gu danego okresu nie przekroczy pewnej sta?ej wielko?ci nie jest pomoc? publiczn?. R體nocze?nie Rada zdecydowa?a, ?e dalsze szczeg?owe warunki okre?li Komisja Europejska.

Komisja Europejska w Rozporz?dzeniu nr 1998/2006 okre?li?a, ?e nie jest pomoc? publiczn? pomoc, kt髍a w okresie trzech kolejnych lat bud?etowych wynosi?a poni?ej 200 tys. EURO.

W przypadku podmiotu z bran?y transportowej limit w okresie trzech kolejnych lat jest obni?ony do wysoko?ci 100 tys. EURO. Dodatkowo Komisja Europejska okre?li?a szczeg?owe zasady monitorowania wysoko?ci udzielonej pomocy w ramach dopuszczalnego limitu.

W zwi?zku z powy?szym poj?cie pomoc de minimis nale?y traktowa? jako jedn? z kategorii pomocy publicznej. Graficznie mo?na to przedstawi? w nast?puj?cy spos骲:

Rysuneki-do-artykulu-1

Wniosek z tego jest prosty: Traktat Europejski zdefiniowa? zakres stosunkowo szeroko, a organy Unii (Rada wraz z Komisj?) wy??czy?y co? z tego zakresu.

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrz臋bie-Zdr贸j
tel. +48 32 473-38-23

Ruda 艢l膮ska
tel. +48 32 342-24-00