Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje się w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawdź! co możemy Ci zaoferować

menu:

Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis?

Pojęcie "pomoc publiczna" wynika z Traktatu Europejskiego, który jest ratyfikowaną umową międzynarodową, a pojęcie „pomoc de minimis" wynika z Rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98

z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa oraz z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Kwestię pomocy publicznej reguluje art. 107 (dawny art. 87 TWE) Traktatu Europejskiego

(w dalszej części opracowania zostaną omówione postanowienia tegoż artykułu; zob. Warunki uznania danego zdarzenia za pomoc publiczną). Jednocześnie w Traktacie Europejskim dopuszczono, że Rada może uznać, iż pewne sytuacje nie stanowią pomocy publicznej. Rada skorzystała z tej możliwości ustanawiając ogólną zasadę - jeżeli pomoc przyznana temu samemu przedsiębiorstwu w ciągu danego okresu nie przekroczy pewnej stałej wielkości nie jest pomocą publiczną. Równocześnie Rada zdecydowała, że dalsze szczegółowe warunki określi Komisja Europejska.

Komisja Europejska w Rozporządzeniu nr 1998/2006 określiła, że nie jest pomocą publiczną pomoc, która w okresie trzech kolejnych lat budżetowych wynosiła poniżej 200 tys. EURO.

W przypadku podmiotu z branży transportowej limit w okresie trzech kolejnych lat jest obniżony do wysokości 100 tys. EURO. Dodatkowo Komisja Europejska określiła szczegółowe zasady monitorowania wysokości udzielonej pomocy w ramach dopuszczalnego limitu.

W związku z powyższym pojęcie pomoc de minimis należy traktować jako jedną z kategorii pomocy publicznej. Graficznie można to przedstawić w następujący sposób:

Rysuneki-do-artykulu-1

Wniosek z tego jest prosty: Traktat Europejski zdefiniował zakres stosunkowo szeroko, a organy Unii (Rada wraz z Komisją) wyłączyły coś z tego zakresu.

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 32 473-38-23

Ruda ÅšlÄ…ska
tel. +48 32 342-24-00