Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje się w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawdź! co możemy Ci zaoferować

menu:

Dlaczego doradca?

Doradca podatkowy mo?e by? godnym zaufania partnerem jest bowiem zobowi?zany:

  • stale podnosi? swoje kwalifikacje
  • post?powa? zgodnie z przepisami prawa i z zasadami etyki zawodowej
  • zachowa? w tajemnicy fakty i informacje, z ktrymi zapozna? si? w zwi?zku z wykonywanym zawodem
  • umieszcza? na sporz?dzonych przez siebie pismach, zeznaniach i deklaracjach w?asne dane identyfikacyjne,
  • p?aci? obowi?zkowe ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej

Doradca podatkowy nie mo?e by? przes?uchiwany jako ?wiadek, chyba ze zostanie zwolniony z tego obowi?zku przez s?d lub prokuratora.

W okresie licznych zmian w podatkach i rachunkowo?ci nawi?zanie wsp?pracy z doradc? podatkowym umo?liwi rozwik?anie nawet najtrudniejszych problemw i pozwoli na prawid?owe funkcjonowanie Twojej firmy.

Ustalmy korzy?ci.

Korzy?ci zawsze s? dwustronne. Po pierwsze obni?enie kosztw polegaj?ce w du?ej mierze na obni?eniu kosztw administracyjnych oraz obni?eniu ryzyka b??dnego prowadzenia dokumentacji. Po drugiej stronie mamy korzy?ci w postaci zwi?kszenie przychodw przez podniesienie wiarygodno?ci Twojej firmy wobec Twoich Klientw.

Strona pierwsza dotyczy kosztw i bezpo?rednich korzy?ci dzi?ki obs?udze

Obs?uga ksi?gowa, kadrowa przez wyspecjalizowany podmiot gospodarczy jakim jest doradca podatkowy zapewni spokj i bezpiecze?stwo. Dzi?ki obs?udze ksi?gowej i kadrowej przedsi?biorca nie musi:

  • zatrudnia? ani ksi?gowej, ani kadrowej,
  • kupowa? programw komputerowych do prowadzenia ksi?gowo?ci, programw kadrowy ani ich aktualizowa?,
  • kupowa? specjalistycznej literatury,
  • kupowa? certyfikatu elektronicznego do wysy?ki e-deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych.

Ponadto przedsi?biorca nie musi tak cz?sto kontaktowa? si? z urz?dem skarbowym i ZUS-em.

Dzi?ki obs?udze ksi?gowej i kadrowej ma sen spokojny, bo nie boi sankcji skarbowych za b??dy w prowadzeniu dokumentacji.

Dzi?ki obs?udze przez doradc? podatkowego przedsi?biorca mo?e optymalizowa? swoje podatki.

PODSUMOWUJ?C PRZEDSI?BIORCA CZUJE SI? BEZPIECZNY.

Strona druga dotyczy przychodw, po?rednich korzy?ci dla firmy, w tym pozycji firmy na rynku

Bardzo cz?sto zdarza si?, ?e dokumenty finansowe (bilans, rachunek zyskw i strat, zeznania roczne) pokazywane s? w banku, w urz?dach, instytucjach udzielaj?cych dotacji, kontrahentom, ktrzy chc? sprawdzi? partnera przed podpisaniem wa?nego kontraktu. Wtedy taki dokument - sporz?dzony przez doradc? podatkowego, ktry jest zawodem zaufania publicznego - jest odbierany jako wiarygodny dokument. Dzi?ki temu przedsi?biorca mo?e ?atwiej otrzyma? pozytywn? decyzj? kredytow?, dotacje b?d? mo?e otrzyma? inn? korzy??, ktra wzmacnia jego pozycj? na rynku.

Ponadto dzi?ki obs?udze firmy przez doradc? podatkowego przedsi?biorca ma wi?cej czasu dla siebie i swojej firmy.

DZI?KI TEMU PRZEDSI?BIORCA JEST WIARYGODNY.

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 32 473-38-23

Ruda Śląska
tel. +48 32 342-24-00