Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje się w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawdź! co możemy Ci zaoferować

menu:

PODZIELONA P?ATNO?? - RACHUNEK VAT

PODZIELONA P?ATNO?? - RACHUNEK VAT

Informacja nie dotyczy klientw indywidualnych.

Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w ?ycie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i us?ug oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzaj?ca mechanizm podzielonej p?atno?ci (ang. Split Payment). Ustawa ta nak?ada na banki m.in. obowi?zek za?o?enia do 30 czerwca 2018 r., ka?demu Klientowi posiadaj?cemu rachunek rozliczeniowy, nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT. Dla ka?dego Klienta posiadaj?cego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezale?nie od tego czy Klient jest p?atnikiem podatku VAT.

Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odr?bnej umowy lub aneksu do do umowy.

Numer NRB utworzonego rachunku b?dzie dost?pny w systemach bankowo?ci  internetowej.

Informacj? do Urz?du Skarbowego  o za?o?eniu dodatkowego rachunku bankowego ma obowi?zek przekaza? Bank prowadz?cy.

Dodatkowe Informacje w Kancelarii

Ilona Fila

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 32 473-38-23

Ruda Śląska
tel. +48 32 342-24-00