Kancelaria Prawa Podatkowego FACTOR

specjalizuje się w prowadzeniu szeroko rozumianej
dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, zusowskiej

Sprawdź! co możemy Ci zaoferować

menu:

Uwaga! zmiana godzin pracy Kancelarii

Kancelaria czynna jest
od poniedzia?ku do pi?tku w
godzinach:


7:00 16:00


Serdecznie zapraszamy!

Biuletyn informacyjny

Szanowni Klienci,  

Pozwalamy sobie przypomnie? obowi?zuj?ce terminy oraz zasygnalizowa? istotne zmiany, ktre czekaj? nas w przysz?ym roku.


I. Terminy:

- na 31 grudnia sporz?dzamy remanenty towarw i materia?w, ich wycen? dokonujemy w ci?gu 14 dni

- do 21 stycznia wp?acamy miesi?czn? zaliczk? na podatek dochodowy za miesi?c grudzie?

- do 21 stycznia zmieniamy formy podatkowe w CEiDG

- do 31 stycznia sk?adamy PIT-28 z rycza?towych przychodw

- do 31 stycznia przesy?amy do Urz?dw Skarbowych PIT-4, PIT-11, PIT-8C

- do 20 lutego o?wiadczenie o wyborze i wysoko?ci zaliczki uproszczonej 1/12 w podatku dochodowych

- do 28 lutego za?wiadczenia dla emerytw

- do 31 marca op?aty paliwowe i ?rodowiskowe

 

II. Zmiany w prawie podatkowym

- termin zezna? rocznych sk?adamy pomi?dzy 15 lutym, a 30 kwietnia tylko elektronicznie

- ograniczenie kosztw eksploatacji samochodw osobowych do 75% wydatkw

- ograniczenie raty leasingowej przy samochodach osobowych o warto?ci 150 000 z? lub 225 000 z? samochodach elektrycznych, ograniczenie dotyczy rwnie? ubezpiecze?

- ograniczenie do 20% wydatkw ponoszonych przy eksploatacji samochodw osobowych nie wprowadzonych do ewidencji ?rodkw trwa?ych nie trzeba prowadzi? ewidencji przebiegu

- osoby prawne, ktre nie przekroczy?y przychodw w wysoko?ci 1 200 000 b?d? p?aci? podatek dochodowy w wysoko?ci 9% z tym, ?e dla zaliczek stasowana b?dzie stawka 19% w ci?gu roku

- emeryci i renci?ci do ko?ca grudnia sk?adaj? do ZUS o?wiadczenie, ?e rezygnuj? z otrzymania
PIT-40 i b?d? sami sk?ada? zeznania roczne

- minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia wynosi 2 250,00 z? miesi?cznie i wzros?o o 7,1%; natomiast stawka minimalna godzinowa wynosi? b?dzie 14,70 z?

- wiele zmian nast?pi w przepisach reguluj?cych opodatkowanie powi?za? kapita?owych i rodzinnych oraz w dokumentacji cen transferowych. Problem wyst?pi w sp?kach kapita?owych, w ktrych transakcje ze stronami powi?zanymi przekraczaj? kwoty 10 000 000 z? w roku podatkowym  

- zaostrzone zosta?y przepisy w przypadku stosowania optymalizacji podatkowych

Je?eli chcieliby Pa?stwo uzyska? wi?cej informacji, zapraszamy do Kancelarii na indywidualne konsultacje.

III. Zwi?kszenie obowi?zkw w zakresie prowadzenia dokumentacji podatkowej (stosowanie nowych drukw dodatkowych rejestrw, skracanie terminw sprawozda?, stosowanie elektroniki co zwi?zane jest zakupem nowych programw) zmusi?o nas do dokonania weryfikacji cennikw za wykonanie us?ugi. Warto?? niektrych us?ug zwi?kszy si? ?rednio o 8%. Natomiast pojawi? si? nowe pozycje w cenniku, w szczeglno?ci zwi?zanych z obs?ug? portali r?nych.

W miesi?cu styczniu ustalimy plan spotka? konsultacyjnych zwi?zanych ze zmianami przepisw i zwi?kszenia si? obowi?zkw sprawozdawczych.


                                                                                                                       Zarz?d Kancelarii Prawa Podatkowego Factor

 

PODZIELONA P?ATNO?? - RACHUNEK VAT

PODZIELONA P?ATNO?? - RACHUNEK VAT

Informacja nie dotyczy klientw indywidualnych.

Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w ?ycie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i us?ug oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzaj?ca mechanizm podzielonej p?atno?ci (ang. Split Payment). Ustawa ta nak?ada na banki m.in. obowi?zek za?o?enia do 30 czerwca 2018 r., ka?demu Klientowi posiadaj?cemu rachunek rozliczeniowy, nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT. Dla ka?dego Klienta posiadaj?cego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezale?nie od tego czy Klient jest p?atnikiem podatku VAT.

Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odr?bnej umowy lub aneksu do do umowy.

Numer NRB utworzonego rachunku b?dzie dost?pny w systemach bankowo?ci  internetowej.

Informacj? do Urz?du Skarbowego  o za?o?eniu dodatkowego rachunku bankowego ma obowi?zek przekaza? Bank prowadz?cy.

Dodatkowe Informacje w Kancelarii

Ilona Fila

Rzetelna firma

rzetelna firma big

Szybki kontakt

Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 32 473-38-23

Ruda Śląska
tel. +48 32 342-24-00